آغازیان

   ویژگی های عمومی آغازیان :
 1 - ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و ساده ترین یوکاریوت ها هستند.
 2- بصورت تک سلولی ، کلنی و یا پرسلولی دیده می شوند .
 3- برخی جانور مانند(پروتوزوئرها) و گروهی گیاه مانند هستند(جلبکها).
 4- جنین(رویان) تشکیل نمی دهند. زیگوت بطور مستقیم به فرد تک سلولی یا پرسلولی تبدیل میشود .
 5- در زیستگاه های مختلف مثل آب و خشکی و پیکر جانداران زندگی می کنند .
 6- برخی غیر متحرک اند و انواع متحرک با تاژه ، مژه یا پاهای کاذب حرکت می کنند .
 7- برخی فقط تولید مثل غیر جنسی دارند ولی اکثرا هر دو نوع تلید مثل جنسی و غیر جنسی را دارند .
 8- برخی برای انسان بیماریزا ولی بیشتر آنها نقش مهمی در طبیعت دارند . 90% فتوسنتز توسط آغازیان صورت می گیرد .

  چرخه های زندگی آغازیان

  چرخه زندگی کلامیدوموناس(جلبک سبز تک سلولی):
 - تولید مثل غیر جنسی با تقسیم میتوز است که 2-8 سلول هاپلوئید(زئوسپور) تشکیل شده و در یک پوشش ژله ای قرار می گیرند. پس از رسیدن هاگها دیواره پاره شده و آزاد میشوند.
 - کلامیدوموناس در شرایط نامساعد مثلا تجمع مواد زاید درمحیط بصورت جنسی تولید مثل میکند. ابتدا سلول هاپلوئید با انجام میتوز گامت تولید می کند . گامت ها با انجام لقاح زیگوسپور را تشکیل میدهند. زیگوسپور با تحمل شرایط نامساعد ، در شرایط مساعد با تقسیم میوز سلولهای هاپلوئید تولید میکند. این سلول ها با پاره شدن دیواره ی زیگوسپور آزاد می شوند.
 - در کلامیدوموناس زئوسپور ها ، گامت ها و سلول بالغ هاپلوئید و هر کدام دارای دو تاژک و فتوسنتز کننده هستند . تنها سلول دیپلوئید زیگوسپور است که در حکم زیگوت می باشد. بنابراین چرخه ی جنسی از نوع هاپلوئیدی است .


  چرخه زندگی اسپیروژیر(جلبک سبز کلنی سلولی):
 - در برکه ها و آبهای شیرین یافت می شود.
 - سلول ها در امتداد هم قرار گرفته و از انتها به هم چسبیده اند و بصورت ریسه های درازی درآمده اند. هر سلول دارای کلروپلاست فنر  مانند است که اطراف آن دانه های پیرنوئید(از پروتئین و نشاسته) وجود دارد.
 - تولید مثل غیر جنسی به روش قطعه قطعه شدن ریسه و طویل شدن هر قطعه انجام میگیرد.
 - تولید مثل جنسی در ابتدای فصل نامساعد(تابستان و زمستان) به روش هم جوشی صورت میگیرد؛ به این صورت که دو رشته مجاور هم قرار میگیرند ، بین دوسلول مجاور در برخی قسمت ها پلی رابط پدید می آید و محتوای یک سلول به دیگری می رود و با آن مخلوط میشود.  تخم حاصل دارای پوسته ای ضخیم است و می تواند شرایط نامساعد را تحمل کند . در شرایط مساعد با انجام میوز ابتدا چهار هسته تشکیل می شود که سه تا حذف شده و یکی باقی مانده و تبدیل به رشته ی جدید هاپلوئیدی میشود. پس چرخه زندگی از نوع هاپلوئیدی است.
 - اسپیروژیر گامت متحرک ندارد.

  چرخه زندگی اولو یا کاهودریایی(جلبک سبز پرسلولی):
 - این جلبک دریازی و کاهو مانند است. پیکر آن از یک بخش نگهدارنده ، پایه و پهنک تشکیل شده است .
 - تولید مثل غیر جنسی از طریق تشکیل زئوسپورهای چهار تاژکی است.
 - چرخه ی زندگی بصورت تناوب نسل ها می باشد که گامتوفیت و اسپوروفیت از نظر ظاهری شبیه هم هستند(ایزومورف) ولی مستقل از هم بوده و هر دو سبز و فتوسنتز کننده اند.
 - اسپوروفیت بالغ دارای ساختار تولید مثلی بنام اسپورانژ است که در حکم هاگدان بوده و با انجام میوز هاگ می سازد . هاگها دارای چهار تاژک و متحرکند(زئوسپور). زئوسپور ها پس از رویش به گامتوفیت تبدیل میشوند. گامتوفیت ساختار پرسلولی است که با انجام میتوز گامت های دو تاژکی را تولید می کنند. ترکیب گامتها باعث تشکیل سلول تخم و اسپوروفیت میشود.

  چرخه زندگی دیاتوم(جلبک طلایی تک سلولی):
 -  ساختار دیاتوم ها تک یاخته ، رشته ای و یا کلنی است که انواع تک یاخته ای بیشترند.
 - یاخته ها دیپلوئید و دیواره ی آنها از دو کفه بزرگ و کوچک تشکیل شده است که برروی هم قرار دارند.
 - دیاتوم ها دارای تقارن شعاعی و یا دو طرفی اند. پراکنش گسترده ای در آبهای شور و شیرین و روی خاکها دارند.
 - در دیواره دیاتومها سیلیس وجود دارد و در تهیه سنگ سمباده استفاده میشوند.
 - بیشتر تولید مثل غیر جنسی انجام میدهند که با جدا شدن دو کفه ی دیواره و تولید یک نیمه ی کوچکتر برای هرکدام انجام میگیرد. بنابراین در هر نسل جثه ی یکی از دیاتوم ها کوچکتر میشود.
 - تولید مثل جنسی در دیاتومها از الگوی ثاب������ی پیروی نمی کند. در ب��خی از آنها ، دویاخته کوچک در کنار هم قرار میگیرند. سپس هسته های هریک از یاخته ها با انجام میوز به چهار هسته تبدی���� میشود. سه هسته از بین رفته و هسته ی باقی مانده به گامت تبدیل میشود. گامتها با هم ترکیب شده و زیگوت تشکیل میدهند که مجددا به دیاتوم تبدیل میشود.

  چرخه زندگی پلاسمودیوم(تک سلولی از گروه هاگداران):
 - پلاسمودیوم مثل سایر هاگداران انگل و فاقد وسیله حرکتی است. بخشی از زندگی آن در بدن انسان و بخشی در بدن پشه آنوفل طی میشود.
 - پلاسمودیوم بالغ به نام اسپوروزوئیت از غدد بزاقی پشه توسط نیش پشه وارد بدن انسان میشود ابتدا جگر را آلوده کرده سپس به سرعت تقسیم میشوند و میلیونها سلول به نام مروزوئیت پدید می آورند.
 - مروزوئیت ها گلبولهای قرمز خون را آلوده کرده و به سرعت درآنجا تقسیم میشوند. طی 48ساعت گلبول قرمز می ترکد و مروزوئیتها همراه مواد سمی آزاد میشوند. این رویداد باعث تب و لرز می شود که هر 48 تا 72 ساعت تکرار میشود.
 - برخی مروزوئیت ها به گامت تبدیل ��ده و گامت ها با نیش پشه به بدن پشه منتقل می شوند و در معده ی پشه به زیگوت تبدیل میشوند.
 - زیگوت پس از رشد و تقسیم مجددا اسپوروزوئیت ها را تشکیل میدهد که به غدد بزاقی پشه می روند.


  چرخه زندگی کپک های مخاطی

  الف)کپک های مخاطی سلولی:
 هتروتروف هستند و در آبهای شیرین ، روی خاک مرطوب و روی گیاهان پوسیده یافت میشوند. در مرحله رویشی ساختاری آمیب مانند دارند که تک هسته ای ، هاپلوئید و فاقد دیواره اند . در شرایط نامساعد این سلولها دورهم جمع شده و توده ای لزج تشکیل میدهند. این تودهی لزج بصورت یک پیکر تولید مثلی عمل کرده و هاگ تولید می کند.پس از پراکنده شدن هاگها ، در شرایط مناسب جوانه زده و توده های آمیبی جدیدی را تشکیل میدهند.

  ب)کپک های مخاطی پلاسمودیومی :
 - در مرحله رویشی بصورت پیکر آمیبی خزنده ، چند هسته ای و فاقد دیواره است که پلاسمودیوم گفته میشود (قابل مشاهده با چشم).
 - در مرحله ی زایشی ، با تغییر شرایط محیطی (خشکی، گرسنگی و...) ، پلاسمودیوم تغییر شکل می دهد و به توده های متعدد تقسیم میشود.
 - هر توده ساقه ای تشکیل میدهد که روی آن هاگدان(کپسول) ها تشکیل میشوند.
 - داخل هاگدان با انجام میوز هاگ های هاپلوئید تشکیل شده و آزاد میشوند.
 - هاگها بسیار مقاوم هستند و می توانند شرایط سخت را تحمل کنند و در شرایط مساعد جوانه بزنند.
 - از رویش هاگ ها دو نوع سلول بوجود می آید یک نوع تاژکدار و نوع دیگر بدون تاژک که هر دو قابل تبدیل به یکدیگرند.
 - لقاح دو نوع یاخته باعث تشکیل تخم دیپلوئید و سپس با تقسیم هسته ی تخم و رشد سیتوپلاسم یک توده ی پلاسمودیومی تشکیل میشود.

 
 
 
سیستم جستجو
 

 
ارسال مطلب برای سایت همراه با حقوق
 
سایت های مرتبط
مجتمع فنی و حرفه ای کانون رایانه اندیشه
سایت تیم تراکتور سازی تبریز
وبلاگ تخصصی رشته حسابداری
عرفان اسلامی و آموزش هیپنوتیزم
 
آمار گیر
 
ایمیل های سایت
havestin@live.com
 
تغییر زبان صفحه
 
آخرین زمان بروز رسانی صفحه
شنبه, 25 ارديبهشت, 1389
 
کتابخانه   |   انتخاب موضوعی   |   انتخاب براساس نام کتاب   |   انتخاب براساس نویسنده کتاب

Questions or comments about the web site? Email the Webmaster.
Copyright  2010