تبلیغات
 

هفت سال فعالیت مداوم ، سایت هاوستین را جزء پایدارترین سیستم های مالی ایران قرار داد

نرخ ارز های مختلف

نمودار ارز های کاغذی
نرخ ارز های کاغذی را بصورت روزانه و ساعتی نمایش می دهد و ساختار نموداری مناسبی برای نمایش نرخ ارز های کاغذی بصورت ساعتی دارد. تفاوت جالب با سایتهای دیگر نمایش نرخ های سالانه م تحلیل مناسب آماری می باشد
1mesghal.com
نرخ ارز های کاغذی را بصورت روزانه و ساعتی نمایش می دهد و ساختار نموداری مناسبی برای نمایش نرخ ارز های کاغذی بصورت ساعتی دارد.نکته جالب درمورد این سایت نمایش نرخ ارز نسبت به سال قبل می باشد
sbank.ir
نرخ ارز پولهای الکترونیک
نرخ ارز الکترونیک
exchanging
 
نرخ ارز های کاغذی
نرخ ارز های کاغذی را بصورت روزانه و ساعتی نمایش می دهد و ساختار نموداری مناسبی برای نمایش نرخ ارز های کاغذی بصورت ساعتی دارد. تفاوت جالب با سایتهای دیگر نمایش نرخ ها در نمودار های مختلف آماری می باشد
arzlive.com
نرخ ارز های کاغذی را بصورت روزانه و ساعتی نمایش می دهد و ساختار نموداری مناسبی برای نمایش نرخ ارز های کاغذی بصورت ساعتی دارد.نکته جالب درمورد این سایت نمایش نرخ ارز نسبت به سال قبل می باشد
eranico.com

نرخ ارز و نمودار ارز در هاوستین

خبرها و اتفات نرخ ارز : کاهش شدید و ادامه دار نرخ دلار در سایت هاوستین

تبدیل ارز های جدیدی که توسط کاربران انجام شده است

تاریخ و زمان تبدیل ارز
نام کاربری شخص تبدیل کننده
نوع تبدیل و مبلغ تبدیل و نرخ ارز
2016/12/23 17:23:33
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.0035 به ارز ریال به مبلغ 87.5 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/12/11 23:02:18
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.0035 به ارز ریال به مبلغ 87.5 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/12/04 16:37:10
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.003 به ارز ریال به مبلغ 75 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/11/26 23:37:07
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.0015 به ارز ریال به مبلغ 37.5 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/11/26 23:35:50
mahdi.papi
ارز پوند سوریه به مبلغ 0.0084 به ارز ریال به مبلغ 1.4028 با نرخ تبدیل شد
2016/11/26 23:35:13
mahdi.papi
ارز فلسطین به مبلغ 0.064 به ارز ریال به مبلغ 0.512 با نرخ 8 تبدیل شد
2016/11/23 22:15:18
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.001 به ارز ریال به مبلغ 25 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/11/16 17:09:34
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.0035 به ارز ریال به مبلغ 87.5 با نرخ 25000 تبدیل شد
2016/09/09 19:57:35
mahdi.papi
ارز پوند سوریه به مبلغ 0.014 به ارز ریال به مبلغ 2.338 با نرخ تبدیل شد
2016/09/09 19:50:31
mahdi.papi
ارز دلار آمریکا به مبلغ 0.0015 به ارز ریال به مبلغ 37.5 با نرخ 25000 تبدیل شد
تبدیل ریال به سایر ارزها
تبدیل ریال به دلار
تبدیل ریال به یورو
تبدیل ریال به روبل
تبدیل ریال به ارز فلسطین
تبدیل ارز فلسطین به سایر ارزها
تبدیل ارز فلسطین به دلار
تبدیل ارز فلسطین به یورو
تبدیل ارز فلسطین به روبل
تبدیل ارز فلسطین به ریال
تبدیل دلار به سایر ارزها
تبدیل دلار به یورو
تبدیل دلار به روبل
تبدیل دلار به ریال
تبدیل دلار به فلسطین
تبدیل یورو به سایر ارزها
تبدیل یورو به دلار
تبدیل یورو به روبل
تبدیل یورو به ارز فلسطین
تبدیل یورو به ریال
تبدیل روبل به سایر ارزها
تبدیل روبل به یورو
تبدیل روبل به دلار
تبدیل روبل به ارز فلسطین
تبدیل روبل به ریال
     
 
نوع تبدیل
نوع تبدیل به فارسی
کشور
تاریخ آخرین تغییر
نرخ فعلی
تغییر نسبت به نرخ قبلی
نرخ قبلی
 
  Rial to the PALESTINE
  ریال به فلسطین
ایران
2016/05/22
0.125
-0.075
0.2
تبدیل
  Palestine to the Rial
  فلسطین به ریال
فلسطین
2016/05/22
8
3
5
تبدیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
0.5
 
0.25
 
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز ریال به فلسطین
 
 
 
 
 
 
 
20
15
10
5
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز فلسطین به ریال
 
 
نوع تبدیل
نوع تبدیل به فارسی
کشور
تاریخ آخرین تغییر
نرخ فعلی
تغییر نسبت به نرخ قبلی
نرخ قبلی
 
  Rial to the RUBLE
  ریال به روبل
ایران
2016/05/22
0.001
-0.000251
0.001251
تبدیل
  RUBLE to the Rial
  روبل به ریال
روسیه
2016/05/22
1000
200
800
تبدیل
 
 
 
 
 
 
0.0025
0.0017
0.001
 
 
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز ریال به روبل روسیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200
 
1000
 
800
600
400
 
200
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز روبل به ریال ایران
 
 
نوع تبدیل
نوع تبدیل به فارسی
کشور
تاریخ آخرین تغییر
نرخ فعلی
تغییر نسبت به نرخ قبلی
نرخ قبلی
 
  Rial to the usd
  ریال به دلار
ایران
2016/05/22
0.00004
7.75E-6
0.00003225
تبدیل
  usd to the Rial
  دلار به ریال
آمریکا
2016/05/22
25000
-5000
30000
تبدیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز ریال به دلار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40000
 
30000
 
20000
 
10000
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز دلار به ریال
 
 
نوع تبدیل
نوع تبدیل به فارسی
کشور
تاریخ آخرین تغییر
نرخ فعلی
تغییر نسبت به نرخ قبلی
نرخ قبلی
 
  Rial to the EUR
  ریال به یورو
ایران
2016/05/22
0.00002633
1.33E-6
0.000025
تبدیل
  EUR to the Rial
  یورو به ریال
اروپا
2016/05/22
38000
-2000
40000
تبدیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز ریال به یورو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40000
 
30000
 
20000
 
10000
 
 
0
 
-1
 
-2
 
-3
 
-4
 
-5
 
نمودار ارز یورو به ریال
 
 
نرخ تبدیل ارز های فرعی
نوع تبدیل
نوع تبدیل به فارسی
کشور
تاریخ آخرین تغییر
نرخ فعلی
تغییر نسبت به نرخ قبلی
نرخ قبلی
 
  RUBLE to the usd
  روبل به دلار
روسیه
2016/05/22
0.04
0.0142
0.0258
تبدیل
  usd to the RUBLE
  دلار به روبل
آمریکا
2016/05/22
25
-12.53
37.53
تبدیل
    EUR to the usd
  یورو به دلار
اروپا
2016/05/22
1.52
0.23
1.29
تبدیل
    usd to the EUR
  دلار به یورو
آمریکا
2016/05/22
0.65825
-0.09175
0.75
تبدیل
    RUBLE to the palestine
  روبل به ارز فلسطین
روسیه
2016/05/22
125
-35
160
تبدیل
    palestine to the RUBLE
  ارز فلسطین به روبل
فلسطین
2016/05/22
0.008
0.001745
0.006255
تبدیل
    palestine to the EUR
  فلسطین به یورو
فلسطین
2016/05/22
0.00021064
8.564E-5
0.000125
تبدیل
    EUR to the palestine
  یورو به فلسطین
اروپا
2016/05/22
4750
-3250
8000
تبدیل
    palestine to the usd
  فلسطین به دلار
فلسطین
2016/05/22
0.00032
0.00015875
0.00016125
تبدیل
    usd to the palestine
  دلار به فلسطین
آمریکا
2016/05/22
3125
-2875
6000
تبدیل
    EUR to the RUBLE
  یورو به روبل
اروپا
2016/05/22
38
-12.04
50.04
تبدیل
   RUBLE to the EUR
  روبل به یورو
روسیه
2016/05/22
0.02633
0.00633
0.02
تبدیل
 

                     نظرات


   کانال سایت در تلگرام    صفحه ما در VK   صفحه ما در فیسنما   صفحه ما در اینستاگرام  

  logo-samandehi  

منوی اصلی

خانه      
حساب کاربری      
افراد و اشخاص      
کتابخانه و مقاله      
لیست تمام مطالب           
بازی آنلاین و اینترنتی      
صدا و موزیک      
کلیپ و ویدیو      
تصاویر      
انجمن      
تماس با ما      
درباره سایت      
زبان      

جستجو در سایت

Yandex Bing Google هاوستین
 

آمار